Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SAFE SECURITY

 Artikel 1.

Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van:
- alle offertes door de hiervoor genoemde bedrijven, afzonderlijk of gezamenlijk uitgebracht voor door hen, afzonderlijk of gezamenlijk, te verrichten diensten ;
- alle overeenkomsten, die de hierboven genoemde bedrijven sluiten omtrent de te verrichten diensten en op de diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor het sluiten van een definitieve overeenkomst ;
- alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Alle genoemde bedrijven worden hierna gezamenlijk aangeduid als “ 
Safe Security ”.

2. Voorwaarden van de opdrachtgevers van Safe Security die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met Safe Security van toepassing (willen) verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij Safe Security uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de tussen Safe Security en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door  Safe Security schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Safe Security en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 Artikel 2.

Offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Safe Security verbinden slechts, indien zij schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard.

2. De door Safe Security gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Safe Security  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de cliënt schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden door de cliënt gedaan
doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door Safe Security  schriftelijk zijn aanvaard.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Safe Security daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Safe Security anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3.

De dienstverlening
1. Safe Security verricht diensten op het gebied van de bewaking en beveiliging,  facilitaire dienstverlening een en ander in de ruimste zin des woords.    

2. Onverlet de verantwoordelijkheid van Safe Security voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het Safe Security vrij – onder toepasselijkheid van deze voorwaarden – gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 4.

 Prijzen
1. De prijs van door Safe Security  te leveren diensten kan ieder halfjaar ofwel worden herzien en aangepast, slechts in overleg met de cliënt aan wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, in premies uit hoofde van de sociale wetten, in belastingen en in andere factoren van de kostprijs voor Safe Security, voor zover die wijzigingen buiten de invloed van Safe Security tot stand zijn gekomen, ofwel worden herzien overeenkomstig de wijzigingen in het indexcijfer voor de gezinsconsumptie, zoals het Centraal Bureau voor de statistiek dat publiceert. Bedoelde prijsherzieningen kunnen door Safe Security nimmer binnen drie maanden na het sluiten van overeenkomst met cliënt worden doorgevoerd.

2. Safe Security zal haar opdrachtgever van een tarief verhoging zo tijdig mogelijk mededeling doen.

 Artikel 5.

Facturering / Betaling
1. Safe Security is gerechtigd aan het begin van de termijn waarin de diensten zullen worden verricht, te factureren. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever mag een schuld van hem aan Safe Security slechts met een opeisbare vordering van hem op Safe Security
verrekenen voor zover die vordering door Safe Security uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na
factuurdatum schriftelijk ter kennis van Safe Security te worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen geacht worden akkoord te zijn bevonden door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal hij van rechtswege in verzuim zijn en zal Safe Security zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1 % en ingaande per de factuurdatum, onverminderd de Safe Security verder toekomende rechten. Safe Security heeft te allen tijde het recht voor betalingen nadere zekerheid te verlangen van de opdrachtgever.

2. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan Safe Security alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden die Safe Security moet maken om tot incasso te komen.
De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15 % van het verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van €. 113.45 (fl. 250,00) onverminderd de bevoegdheid van Safe Security een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien Safe Security
een hoger bedrag verschuldigd is geworden.

Artikel 6.

Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Indien Safe Security door overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van Safe Security de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert – niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten geldt het navolgende:

a) bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten gedurende maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
b) bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten vervalt de betalingsplicht van de opdrachtgever niet en wordt niet opgeschort. In dat geval hebben partijen wel het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door Safe Security niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende een maand na de ontbinding door te betalen.

 Artikel 7.

1. Indien een door Safe Security ingezette medewerker een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever beslist of al dan niet aangifte wordt gedaan. Indien opdrachtgever daarom verzoekt zal de medewerker die het strafbaar feit ontdekt aangifte doen, echter onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en schriftelijk gemachtigd namens de opdrachtgever en / of rechthebbende. Opdrachtgever vrijwaart Safe Security en de door haar ingezette
medewerkerkers voor alle aanspraken van derden ter zake van dergelijke aangiften, ongeacht of Safe Security en de medewerkers enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte. Indien de geconstateerde strafbare feiten betrekking hebben op overtredingen van de algemene maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen kan Safe Security ook zelfstandig besluiten om aangifte te doen.

Artikel 8.

Duur van de overeenkomst en opzegging
1. Overeenkomsten worden voor bepaalde of onbepaalde duur aangegaan. Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door zowel Safe Security als de opdrachtgever door opzegging worden ontbonden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

2. Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan worden na de einddatum stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode als waarvoor zij werden aangegaan, tenzij de ene partij aan de andere partij tenminste drie maanden voor het einde van de expiratie datum van de overeenkomst per aangetekende brief mededeelt op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

3. Zowel Safe Security als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst (ongeacht of die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan) met onmiddellijke ingang ontbinden:
- indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
- indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst.

4. De opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn gedurende de periode dat Safe Security diensten voor hem verricht of gedurende twee jaar nadien, een werknemer van Safe Security in dienst te nemen, tenzij Safe Security daartoe schriftelijke toestemming geeft, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare schadeloosstelling van €. 22.689,01 tweeentwintigduizendzeshonderdnegenentachtig euro's en een eurocent.  per overtreding.

 Artikel 9.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en / of de uitvoering van een overeenkomst tussen Safe Security en de opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Safe Security worden beslist. Deze competentieregeling geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Op met Safe Security gesloten overeenkomsten voor het verrichten van diensten is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 10.

Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  Safe Security gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede
te verstrekken, en Safe Security zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Safe Security niet gehouden tot  schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11.

Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer staat in voor de door hem/ haar verleende diensten. Opdrachtgever is nietaansprakelijk voor schade die opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de diensten als gevolg van gedragingen of nalaten van de klant of een derde jegens opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aansprakelijkheidsstelling voor schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van gedragingen of nalaten van opdrachtnemer of van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

2. Opdrachtnemer draagt zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar verleende diensten met een minimale dekking van €500.000 per gebeurtenis en zorgt ervoor, dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd zal blijven door de premies tijdig te betalen.

3. Opdrachtnemer neemt in acht dat wanneer er geconstateerd word dat er tijdens de dienst is geslapen dat er voor de gehele dienstaanname geen uitbetaling plaatsvind en eventuele schade zal verhaald worden op de inhuurpartij. Overtreding hiervan door opdrachtnemer maakt hem boete plichtig jegens opdrachtgever. De als dan, zonder nadere ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding deze word dan verhaald op de inhuurpartij die werkzaamheden verricht van opdrachtgever.

4.Wanneer misdragingen en/of wangedrag worden gesignaleerd, zal dit te allen tijde worden gerapporteerd aan het kaderpersoneel van Safe Security. Vervolgens zal inhuurpartij ter verantwoording worden geroepen. Ook hier zal zonder nadere ingebrekestelling dadelijk opeisbare boete bedraagt € 5000,- ( zeggen vijfduizend euro )

 Artikel 12.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tiel, ten kantore te Opheusden (regio Gelderland).
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c. q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.